Tổ chức

BỘ MÁY CỦA QUỸ TỪ THIỆN BÔNG SEN

Theo điều lệ của Quỹ do Bộ Nội vụ công nhận, bộ máy của Quỹ Từ thiện Bông Sen gồm có:

  1. Hội đồng Quản lý Quỹ
  2. Ban Kiểm soát Quỹ
  3. Hội đồng Điều hành bao gồm các Ban chuyên môn
  4. Văn phòng đại diện, chi nhánh, các đơn vị trực thuộc

Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm

(Theo Quyết định công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ số 745/QĐ-BNV do Bộ Nội Vụ ban hành ngày 3 tháng 5 năm 2018)

Ông Lê văn Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Bà Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Hội đồng Quản lý, Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Quản lý, Giám đốc Quỹ

Hội đồng điều hành và các Ban chuyên môn

Ông Lê Văn Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Nguyễn Minh Lộc (Nam Đồng), Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Trần Trọng Thức, Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Trần Viết Huân, Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành

Ông Phạm Hoàng Việt, Phó giám đốc Quỹ, Phụ trách mảng công nghệ thông tin (IT)

Bà Châu Thị Bích Nga, Trưởng Ban Cứu trợ khẩn cấp thiên tai bão lụt

Bà Phạm Thảo Khanh, Trưởng Ban Suất ăn giá rẻ

Bà Vũ Hồng Lý, Trưởng Ban Trợ giúp y tế

Ban điều hành Quán cơm xã hội Nụ cười

Ông Nguyễn Minh Lộc (Nam Đồng), Chủ nhiệm dự án Quán cơm xã hội Nụ Cười 1 và Nụ Cười 6

Bà Phan Thị Châu, Chủ nhiệm dự án Quán cơm Nụ Cười 2

Ông Trần Trọng Thức, Chủ nhiệm dự án Quán cơm Nụ cười 3

Bà Lý Thị Lý, Quản lý Quán cơm Nụ Cười 3

Ông Võ Tấn Hùng, Chủ nhiệm dự án Quán cơm Nụ cười 4

Ông Phan Hồng Hải, Chủ nhiệm dự án Quán cơm Nụ cười 7

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Quản lý Quán cơm Nụ Cười 7

Ông Trần Viết Huân, Chủ nhiệm dự án Phở cho người nghèo

.

quyết định thành lập quỹ bông sen

Giấy phép thành lập Quỹ Từ thiện Bông Sen