TRẠM LẮNG NGHE SỐ 1

KHÁI QUÁT
“Trạm lắng nghe” hoạt động như là một Ki ốt (Kiosque) giao tiếp tự động để thu thập các thông tin của người kêu cứu,