TỪ NỤ CƯỜI 3 ĐẾN EM ĐẾN TRƯỜNG

Nếu dự án Nụ Cười 1 và Nụ Cười 2 mang tính tiên phong thì dự án Nụ Cười 3 là một hình mẫu cho việc tổ chức và quản trị một quán cơm xã hội bán suất ăn giá rẻ 2.000 đồng.