Quán cơm xã hội Nụ Cười 2

Quán cơm tương trợ Nụ Cười 2 được triển khai sau quán Nụ Cười 1 khoảng 5 tháng,