Trạm lắng nghe

  • Đang vận động
    Có thời hạn
    Thời gian còn lại trước khi khoá sổ
    “Trạm lắng nghe” hoạt động như là một Ki ốt (Kiosque) giao tiếp tự động để thu thập các thông tin của người kêu cứu, ghi nhận hình ảnh và tiếng nói của các bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân, sau đó tự động chuyển tiếp dữ liệu về máy chủ và cảnh báo các tác viên trực của Quỹ Bông Sen.