Từ ngày 05-07/08/2019, các chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam sẽ tiến hành kiểm toán tài chính Quỹ Từ thiện Bông Sen năm 2018. Đây là năm đầu tiên Quỹ được kiểm toán dưới tên Quỹ Từ thiện Bông Sen sau khi Quỹ Từ thiện Tình Thương có giấy phép hoạt động cả nước và đổi tên thành Quỹ Từ thiện Bông Sen.


Hoạt động kiểm toán tài chính từ một công ty kiểm toán độc lập luôn được Quỹ Từ thiện Bông Sen duy trì qua mỗi năm hoạt động nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của số liệu kế toán. Trong 3 ngày làm việc tại văn phòng Quỹ Bông Sen, các chuyên viên kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam sẽ kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán, sổ sách thu chi, hoạt động tài chính của Quỹ Bông Sen trong năm 2018 theo đúng quy trình kiểm toán quốc tế. Các chuyên viên kiểm toán sẽ khảo sát quy trình làm việc của các dự án Quỹ đang triển khai, góp ý xử lý các việc kế toán phát sinh trong năm 2019 để bộ phận kế toán Quỹ hoàn chỉnh hơn trong chuẩn mực kế toán theo quy định kế toán Việt Nam và quốc tế.Chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đang kiểm toán tài chính Quỹ Từ thiện Bông Sen.


Kết quả kiểm toán sẽ được thông tin trên các phương tiện truyền thông của Quỹ Từ thiện Bông Sen trong thời gian ngắn tới đây sau khi Ernst & Young công bố kết quả kiểm toán chính thức.