Từ ngày 05-10/09/2016, các chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã tiến hành kiểm toán tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM năm 2015. Hoạt động kiểm toán tài chính từ một công ty kiểm toán độc lập luôn được Quỹ từ thiện Tình Thương duy trì mỗi năm nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của số liệu kế toán, báo cáo tài chính bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

 

Trong 1 tuần làm việc tại văn phòng Quỹ từ thiện Tình Thương, các chuyên viên kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam đã kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán, sổ sách thu chi và hoạt động tài chính Quỹ TTTT trong năm 2015 theo đúng quy trình kiểm toán quốc tế. Các chuyên viên cũng đến khảo sát quy trình làm việc tại hệ thống quán cơm Nụ Cười trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ của Quỹ TTTT, góp ý việc xử lý các việc kế toán phát sinh trong năm 2015 để bộ phận kế toán Quỹ hoàn chỉnh các chuẩn mực kế toán theo quy định kế toán Việt Nam và quốc tế. 

 
 
 
 Chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đang kiểm toán tài chính Quỹ TTTT
 
Kết quả kiểm toán sẽ được thông tin trên các phương tiện truyền thông của Quỹ Từ thiện Tình Thương trong thời gian ngắn tới đây sau khi Ernst & Young công bố kết quả kiểm toán chính thức.