Công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young (E&Y) kiểm toán hoạt động tài chính của Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM trong năm tài chính 2017, đây là năm thứ 5 liên tiếp Ernst & Young Việt Nam hỗ trợ kiểm toán cho Quỹ Từ thiện Tình Thương TP.HCM.

Từ ngày 07/05-12/05/2018, các chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam sẽ tiến hành kiểm toán tài chính Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM năm 2017. Quỹ từ thiện Tình Thương TP.HCM được Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cấp phép thành lập theo quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012. Sau 6 năm hoạt động, bộ máy kế toán quản lý tài chính của Quỹ được đánh giá luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, nghiêm túc với việc công khai báo cáo tài chính định kỳ 1 lần/tháng, tất cả các hoạt động thu – chi hằng ngày đều được công khai trong vòng 24h tại website, diễn đàn Quỹ. Đặc biệt, sau khi kết thúc một năm tài chính, Quỹ sẽ tiến hành kiểm toán tài chính độc lập bởi một Công ty kiểm toán uy tín.


Trong một tuần làm việc tại văn phòng Quỹ từ thiện Tình Thương, các chuyên viên kiểm toán của Ernst & Young Việt Nam sẽ kiểm tra tất cả các chứng từ kế toán, sổ sách thu chi, hoạt động tài chính Quỹ TTTT trong năm 2017 theo đúng quy trình kiểm toán quốc tế. Các chuyên viên sẽ đến khảo sát quy trình làm việc tại hệ thống quán cơm Nụ Cười trong dự án trợ giúp suất ăn giá rẻ, cùng Điều phối viên đến bệnh viện khảo sát quy trình trợ giúp y tế trong dự án Trợ giúp y tế của Quỹ TTTT, góp ý việc xử lý các việc kế toán phát sinh trong năm 2018 để bộ phận kế toán Quỹ hoàn chỉnh các chuẩn mực kế toán theo quy định kế toán Việt Nam và quốc tế.

Chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đang kiểm toán tài chính Quỹ TTTT