Tuần qua, các chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã tiến hành kiểm toán tài chính Quỹ Từ thiện Tình Thương TP.HCM năm 2013. Hoạt động kiểm toán tài chính từ một công ty kiểm toán độc lập luôn được Quỹ Từ thiện Tình Thương duy trì qua hai năm hoạt động.

 

Tại văn phòng Quỹ Từ thiện Tình Thương, các chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đã làm việc nghiêm túc trong suốt gần 1 tuần, tất cả chứng từ kế toán và hoạt động tài chính của Quỹ trong năm 2013 đã được Ernst & Young kiểm tra theo đúng quy trình kiểm toán quốc tế.

 

Các chuyên viên kiểm toán cũng đã đến khảo sát quy trình làm việc tại quán cơm Nụ cười 1 và Nụ cười 3 trong đợt kiểm toán này. Bộ phận kế toán Quỹ TTTT đã nhận được các góp ý rất giá trị để hoàn chỉnh các chuẩn mực kế toán theo quy định kế toán Việt Nam và quốc tế.

 

Ernst & Young Việt Nam là đơn vị uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính, đang thực hiện kiểm toán cho rất nhiều Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Cùng với quy định cập nhật thu – chi trong vòng 24h, công khai báo cáo tài chính hàng tháng lên website của Quỹ thì việc Ernst & Young Việt Nam tham gia kiểm toán cho Quỹ Từ thiện Tình Thương trong năm tài chính 2013 đã thể hiện chính sách minh bạch tài chính của Quỹ.

 

Thông tin kiểm toán sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông của Quỹ Từ thiện Tình Thương TP.HCM trong thời gian ngắn tới đây sau khi Ernst & Young trả về kết quả kiểm toán.

 

Chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam đang kiểm toán tài chính Quỹ TTTT