Hướng dẫn nhà hảo tâm cách thức đóng góp và xác nhận đóng góp

Lưu ý đến nhà hảo tâm về các hình thức tiếp nhận tiền đóng góp và xác nhận đóng gó