Ngày 02/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 03/11/2020 Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 04/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 05/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 06/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 07/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 09/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 10/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 11/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 12/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 13/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 14/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 16/11/2020 Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 17/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 18/11/2020 Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 19/11/2020  Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 20/11/2020  Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 21/11/2020  Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 23/11/2020  Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 24/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 25/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 26/11/2020 Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 27/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 28/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí
Ngày 30/11/2020Cập nhật đóng gópCập nhật chi phí