The first shop in the North, 2,000 eatery for needy people Address: 75 Phung Khac Khoan, Hung Dung Ward, Vinh Town, Nghe An Province Business time: Mon - Wed - Fri Contact: Ms. Thương (037 56 57 589) hoặc Ms.Hoàng (0931 382 256)
Đã góp được: 0₫
Cần huy động: 0₫
0 Donors