Projects

Cứu trợ lũ lụt miền Trung 2022

Đợt 1: Cập nhật hỗ trợ Kỳ Sơn
CẬP NHẬT CỨU TRỢ KỲ SƠN-NGHỆ AN
Từ đêm hôm qua,Tác viên Quỹ Từ thiện Bông Sen và Quán Yên vui Vinh-Nghệ An đã lên đường đến hỗ trợ tại xã Tà Cạ,