Now is the time we must act!

Thông tin ngừng phát hành vé số như một đòn rất nặng đánh vào người nghèo đang mưu sinh đường phố,