Từ ngày 19/4/2022, các Kiểm toán viên đến từ Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm tra các hoạt động thu-chi của Quỹ Từ thiện Bông Sen trong năm 2020. Hơn ai hết, Quỹ luôn cố gắng đảm bảo các chứng từ trong quá trình ghi nhận đóng góp cũng như giải ngân các khoản hỗ trợ trong từng dự án.
Tuy nhiên, thông qua kiểm toán, chúng tôi cũng mong nhận được sự phản hồi, góp ý và tư vấn về mặt chuyên môn để kế toán Quỹ có thể hoàn thiện hơn trong quá trình làm việc, đảm bảo giữ vững tính minh bạch, một yếu tố sống còn của Quỹ.
Kết quả kiểm toán sẽ được cập nhật ngay khi có kết luận.