Công ty kiểm toán ERNST & YOUNG Việt Nam kiểm toán tài chính Quỹ Bông Sen năm 2018

Từ ngày 05-07/08/2019, các chuyên viên kiểm toán của Công ty kiểm toán Ernst &