Kỳ 401: Đau lòng nhìn con ung thư không tiền điều trị tiếp

Anh Hán Văn Vượt (dân tộc Chăm), 30 tuổi, quê Ninh Phước –