Chương trình “Phở Cho Mọi Người” tháng 10/2019

Không phụ lòng mong mỏi của bà con thực khách,