Thông báo đổi địa chỉ và thời gian bán của quán cơm Xã hội Nụ Cười 7

THÔNG BÁO

Từ ngày 01/10/2019, Quán cơm Xã hội Nụ Cười 7 được điều hành bởi Ban thiện nguyện Nụ Cười,