Thông báo lịch bán lại của các quán cơm trên hệ thống quán cơm Xã hội Nụ Cười và quán Yên Vui

  • Quán Nụ Cười 1: bán lại ngày 17/02/2020, bán cơm ăn tại chỗ
  • Quán Nụ Cười 2: bán lại ngày 17/02/2020, bán cơm ăn tại chỗ
  • Quán Nụ Cười 4: bán lại ngày 17/02/2020, bán cơm hộp mang đi
  • Quán Nụ Cười 6: bán lại ngày 17/02/2020, bán cơm ăn tại chỗ
  • Quán Nụ Cười 7: bán lại ngày 17/02/2020, bán cơm hộp mang đi
  • Quán Nụ Cười 8: dự tính bán lại ngày 02/03/2020
  • Quán Yên Vui –Thanh Khê – Đà Nẵng: dự tính bán lại ngày 02/03/2020
  • Quán Yên Vui – Mai Lĩnh – Quảng Trị: dự tính bán lại ngày 02/03/2020

Trân Trọng.