Thông báo lịch nghỉ bán của các quán cơm trong hệ thống quán cơm Xã hội Nụ Cười và quán cơm Yên Vui trong dịp Tết Nguyên Đán 2020:

– Quán cơm Xã hội Nụ Cười 1: từ ngày 11/1/2020( 17/12 âm lịch) đến ngày 10/2/2020 (17/1 âm lịch)

– Quán cơm Xã hội Nụ Cười 2: từ ngày 09/01/2020 (15/12 Âm lịch) đến ngày10/2/2020 (17/1/Âm lịch)

– Quán cơm Xã hội Nụ Cười 4: từ ngày 15/01/2020(21/12 âm lịch) đến ngày 07/02/2010 (14/01 âm lịch)

– Quán cơm Xã hội Nụ Cười 6: từ ngày 09/01/2020( 15/12 âm lịch) đến ngày 10/02/2020 (17/01/ âm lịch)

– Quán cơm Xã hội Nụ Cười 7: từ ngày 08/01/2020 (14/12 âm lịch) đến ngày 10/02/2020 (17/01 âm lịch)

– Quán cơm Xã hội Nụ Cười 8: từ ngày 08/01/2020 (14/12 âm lịch) đến ngày 08/02/2020 (15/01 âm lịch)

– Quán cơm Yên Vui – Thanh Khê – Đà Nẵng: từ ngày 15/01/2020 (21/12 Âm Lịch) đến ngày 03/02/2020 (10/01 Âm Lịch)

– Quán cơm Yên Vui – Mai Lĩnh – Quảng Trị: từ ngày 17/01/2020 (23/12 âm lịch) đến ngày 10/02/2020 (17/01 âm lịch)

Trân Trọng!