Period 460: The breath of a small being

Bé Đinh Vũ Hoàng Long mang trong người căn bệnh tim khi chưa tròn 2 tuổi,