Kỳ 458: Thương cho một số phận

Anh Lê Văn Thắng (sinh năm 1983), quê quán tại Ấp Sơn Qui A,