Ngày 2/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 3/11/2020  Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 4/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 5/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 6/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 7/11/2020  Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 9/11/2020  Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 10/11/2020  Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 11/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 12/11/2020  Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 13/11/2020   Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 14/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 16/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 17/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 18/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 19/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 20/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 21/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 23/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 24/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 25/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 26/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 27/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 28/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí
Ngày 30/11/2020 Cập nhật đóng góp Cập nhật chi phí